TESKO Kalite Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Belgenin Geri Çekilmesi ve Askıya Alınması

Belgenin Geri Çekilmesi

Aşağıda belirtilen durumların ortaya çıkması halinde belge geri çekilir.

v  Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri verilen sürede yerine getirmemesi,

v  Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması, dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi,

v  Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi,

v  Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,

v  Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,

v  Belgeli kişinin TESKO’ ya kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususların kasten TESKO’ ya bildirilmemesi.

Belgenin Askıya Alınması

Belge, aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde en az 6 ay en fazla belge geçerlilik süresinin sonuna kadar askıya alınır.

v  Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması,

v  Belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,

v  Belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması,

v  Marka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması,

v  Belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi.

Belgenin askıya alınması kararı, Karar Verici tarafından alınır. Belgenin askıya alındığı, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir. TESKO gerekli gördüğünde, askıya alma süresini, Karar Verici kararıyla bir defa en çok 3 ay uzatabilir. Askıya alma süresince belgelendirilmiş kişi yanlış bilgilendirme yapamaz. Askıya alınma durumunda, belge geçici olarak geçersizdir. Kişi, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge kullanımını durdurur. Askıya alma süresince belgeye ait haklardan yararlanamaz. Belgenin askıya alınma durumunda, TESKO web sitesindeki belge sorgulama ekranından yayınlanarak kamuoyunun erişimine sunulacaktır. Belgesi askıya alınan kişiler, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak, objektif deliller ile TESKO’ ya bildirmeleri durumunda askıya alma işlemi ortadan kalkar ve belge geçerlilik süresince devam eder. İlave bir süre verilmez.